--}}

Akropolis Group patikėjo bankams BNP Paribas, J.P. Morgan ir Luminor koordinuoti obligacijų išleidimo procesą

Akropolis Group patikėjo bankams BNP Paribas, J.P. Morgan ir Luminor koordinuoti obligacijų išleidimo procesą

NESKIRTA TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI IŠLEISTI, SKELBTI ARBA PLATINTI  JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ARBA BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKS IŠLEIDIMAS, PASKELBIMAS ARBA PLATINIMAS BŪTŲ DRAUDŽIAMAS TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ

Akropolis Group, UAB (BB+ (neigiama perspektyva) S&P reitingas, BB+ (stabili perspektyva) Fitch reitingas), Baltijos šalyse pirmaujanti prekybos ir pramogų centrų vystymo ir valdymo įmonė, pavedė BNP Paribas ir J.P. Morgan kaip bendriesiems pasauliniams koordinatoriams, veikiant kartu su Luminor kaip bendriesiems platinimo vykdytojams, organizuoti susitikimus su obligacijų rinkos investuotojais nuo trečiadienio, 2021 m. gegužės 19 d. Bendras seminaras skirtas investuotojams numatomas ketvirtadienį, 2021 m. gegužės 20 d. 9.00 val. Jungtinės Karalystės laiku / 10.00 val. Vidurio Europos laiku / 11.00 val. Rytų Europos vasaros laiku, kurio metu vyks NetRoadshow vykdomas pristatymas. BNP Paribas koordinuoja logistiką. Po to, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, pirmą kartą bus skelbiamas 5 metų trukmės 300 mln. vertės eurais denominuotų (numatomų) pirmos eilės neužtikrintų obligacijų siūlymas pagal JAV S reglamentą. Tikimasi, kad Obligacijos gaus  BB+ S&P reitingą ir BB+ Fitch reitingą, jos besąlygine ir neatšaukiama garantija bus garantuotos tam tikrų grupės dukterinių įmonių. Taikomos atitinkamos taisyklės dėl rinkos stabilizavimo (įskaitant Tarptautinės kapitalo rinkų asociacijos (ICMA) / Jungtinės Karalystės finansinio elgesio priežiūros tarnybos (FCA) nustatytas taisykles).

Taikomos FCA/ICMA nustatytos rinkos stabilizavimo taisyklės. Gamintojo tikslinė rinka (FPRD II / FPRR taikymas produktams Jungtinėje Karalystėje) yra tik tinkamos sandorio šalys ir profesionalieji investuotojai (visi platinimo kanalai). Neparengtas joks EEE arba Jungtinės Karalystės mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų paketo pagrindinės informacijos dokumentas (PID), nes produktas nebus siūlomas mažmeniniams investuotojams EEE arba Jungtinėje Karalystėje.

Suteiktas reitingas nėra rekomendacija pirkti, parduoti arba laikyti vertybinius popierius, jis gali būti bet kuriuo metu sustabdytas, peržiūrėtas arba atšauktas.

Šis skelbimas yra konfidencialus ir skirtas naudoti tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas, ir jo patarėjams. Draudžiama jį pateikti, perduoti arba platinti bet kuriam kitam asmeniui. Šio skelbimo ir kitos joje minimos informacijos platinimas gali būti ribojamas įstatymo ir asmenys, pas kuriuos patenka šis skelbimas arba tokia kita informacija, turėtų patys sužinoti apie tokį ribojimą ir jo laikytis.

Šis skelbimas nėra jokio  pasiūlymo pirkti, kvietimo teikti pasiūlymą pirkti, pasiūlymo parduoti arba kvietimo ar raginimo teikti pasiūlymą parduoti, išleisti arba pasirašyti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje tai daryti yra neteisėta, dalis. Jokie šiame skelbime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą (toliau – JAV vertybinių popierių įstatymas) arba pagal jos valstijų vertybinių popierių įstatymus, arba kitoje Jungtinių Amerikos Valstijų jurisdikcijoje, ir tokie vertybiniai popieriai negali būti siūlomi, parduodami, įkeičiami arba kitaip perleidžiami Jungtinėse Amerikos Valstijose nesant jų registracijos pagal JAV vertybinių popierių įstatymą ir bet kokius taikomus JAV valstijų arba vietinius vertybinių popierių įstatymus, nebent būtų taikoma išimtis iš tokiuose įstatymuose nustatytų registracijos reikalavimų, arba vykdant sandorį, kuriam netaikomi tokie registracijos reikalavimai.

Šis pranešimas adresuotas ir skirtas tik ribotam asmenų skaičiui Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse narėse, kurie laikomi „profesionaliaisiais investuotojais“, kaip šią sąvoką apibrėžia Reglamentas (ES) 2017/1129 (toliau –  Profesionalieji investuotojai). Jungtinėje Karalystėje šis pranešimas adresuotas ir skirtas tik investuotojams, kurie i) turi profesinės patirties su investicijomis susijusiais klausimais ir patenka į sąvoką „investavimo profesionalai“, kaip ją apibrėžia 2005 m. įsakymo dėl 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (finansinė reklama), su pakeitimais (toliau – Įsakymas), 19 straipsnio 5 dalis, arba ii) yra didelės grynosios vertės turto turintys subjektai, juridinio asmens statuso neturinčios asociacijos ir bendrijos, taip pat didelės vertės patikos bendroves valdantys patikėtiniai, kaip aprašyta Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a–d punktuose, arba iii) kiti asmenys, kuriems šis pranešimas dėl kitų priežasčių gali būti teisėtai adresuotas ir skirtas nepažeidžiant 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 21 straipsnio  (visi tokie asmenys kartu vadinami „atitinkamais asmenimis“). i) Asmenys, kurie nėra atitinkami asmenys Jungtinėje Karalystėje, ir (ii) asmenys, kurie nėra Profesionalieji investuotojai bet kurioje EEE valstybėje narėje, negali veikti pagal šį pranešimą arba juo remtis.  Bet kokią investiciją arba investavimo veiklą, apie kurią kalbama šiame pranešime, gali vykdyti tik (i) atitinkami asmenys Jungtinėje Karalystėje ir (ii) Profesionalieji investuotojai bet kurioje EEE valstybėje narėje ir ji bus vykdoma tik su tokiais asmenimis.

Produkto klasifikacija pagal Singapūro vertybinių popierių ir ateities sandorių įstatymą: Emitentas nustatė ir šiuo pranešimu informuoja visus atitinkamus asmenis (kaip ši sąvoka apibrėžta Vertybinių popierių ir ateities sandorių įstatymo 309A straipsnio 1 dalyje), kad vertybiniai popieriai yra „numatyti kapitalo rinkų produktai“ (kaip ši sąvoka apibrėžta 2018 m. Kapitalo rinkų produktų taisyklėse) ir Netaikomi investiciniai produktai (kaip ši sąvoka apibrėžta Singapūro monetarinės tarnybos pranešime SFA 04-N12 „Pranešimas dėl investicinių produktų pardavimo“ ir Singapūro monetarinės tarnybos pranešime FAA-N16 „Pranešimas dėl rekomendacijų dėl investicinių produktų“).

Jokia šio pranešimo dalis nėra pasiūlymas parduoti arba kvietimas teikti siūlymą pirkti kokius nors vertybinius popierius bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas arba pardavimas būtų neteisėti. Vertybinių popierių siūlymas bus teikiamas vienu arba keliais siūlymo dokumentais, kuriuose bus pateikta išsami informacija apie Emitentą ir jo vadovybę bei finansinės ataskaitos. Pagal reglamentą (ES) 2017/1129 šis pranešimas laikomas reklama. Jokioje jurisdikcijoje neatlikti jokie veiksmai, kurie leistų kurioje nors jurisdikcijoje vertybinius popierius siūlyti viešai.